test


Roslagsbanan dubbelspårsutbyggnad

roslagsbanan

 

Projektet omfattar 22 km dubbelspår, höjning av hastighet från 80 km/t – 100 km/t, utbyggt bullerskydd för boende, säkerhetshöjande åtgärder t.ex planskilda korsningar, upprustning samt tillgänglighetsanpassning av befintliga vagnar. Inköp av nya tåg.

 

Med Roslagsbanans utbyggnad ska man tillföra kapacitet motsvarande 10-minuterstrafik. Banan ska bli mindre störningskänslig än idag och trafiksäkerhetskrav ska uppfyllas. Roslagsbanans fasta anläggningar ska bli tillgängliga.

 

Målet är att anläggningarna ska vara utbyggda 2020 och nya fordon slutlevererade 2022.

 

AceRail i projektet: tv Projektingenjör och projekteringsledare, 2015 – tv.


Utbyte av läckkabel i spårtunnlar

digi1

 

Projektet omfattar upphandling, projektering och utbyte av 160 km läckkabel i SL:s spåranläggning.

 

Projektet utförs i syfte att byta ut befintlig läckkabel och ersätta denna med en ny. Den nya kabeln ska tillgodose eventuella ökade behov av egna system med kommunikation över radio men ändå vara optimerad för det frekvensområde som gäller för trafikradio och RAKEL. Denna kabelkapacitet ska vara beständig i minst 15 år framöver.

 

AceRails i projektet:  Projektledare, projekteringsledare och projektingenjör, 2015 – tv.

 


Utbyte av likriktarstation Fittja och Ålkistan

 

Inom projektet ska byggnaderna för likriktarstationerna i Fittja och Ålkistan renoveras. All befintlig el utrustning ska bytas ut för att möta de krav som ställs på anläggningen i samband med nya tågvagnar på tunnelbanans röda linje.

 

För att klara de ökande effektkrav som kommer med nya tåg och ökad trafik i tunnelbanan, behöver likriktarstationerna i Fittja och Ålkistan moderniseras och uppdateras med bland annat nya transformatorer. Dagens transformatorer är från 1975 och har en annan nivå av spänningsutmatning, än dagens likriktarstationer. En ny likriktarstation möjliggör även en säkrare drift och färre underhållsåtgärder.

 

AceRail i projektet: Projektledare, projekteringsledare, projektingenjör och byggledare, 2014 – tv.


Upprustning likriktarstation Åkers Runö

Narvik

Projektet innefattar upprustning av ls Åkers Runö. Stationen är anpassad för enkelspårsdrift, och i samband med utbyggnad till dubbelspår behövs ytterligare två utmatningsfack. Upprustningen möjliggör även en säkrare drift och färre underhållsåtgärder.

 

Upprustning av ls Åkers Runö är gjord för att minimera risken för driftstörningar på Roslagsbanans Österskärsgren och för att anpassa anläggningen för den ökade belastningen från dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan.

 

AceRail i projektet: Projektledare, 2013 – 2015.


Ny likriktarstation Täby kyrkby

railway5

Inom projektet ska en ny likriktarstation uppföras i Täby Kyrkby. Till följd av nya tågvagnar blir belastningen på befintliga likriktarstationer för hög. För att säkerställa kraftförsörjningen på Roslagsbanan byggs därför denna likriktarstation i Täby Kyrkby.

 

Projektet omfattar även tidiga skeden som utförande av markundersökningar, grundläggning, projektering och uppförande av anläggningen.

 

Säkerställa kraftförsörjningen och för att klara de ökande effektkrav som kommer med nya tåg och ökad trafik på Roslagsbanan, samt minska störningar i trafiken till följd av avbrott

 

AceRail i projektet: Projektledare, projekteringsledare, byggledare, projektingenjör, 2014 – tv.


Upprustning kanalisation

 

Bakgrunden till att projektet startades var att kanalisationen i tunnelbanan har uppnått sin tekniska livslängd och man ansåg att risken för brand var hög. Syftet är att minska brandriksen och antal tågstopp på grund av brand men också ökad kapacitet i kabelrännan.

 

Projektet har drivits i 3 etapper sedan 2006 och omfattar 10 mil ränna som ska bytas på TB1 och TB2.

 

Ett viktigt projektmål är att tågtrafiken inte påverkas vilket ställer höga krav på logistiken då allt arbete sker nattetid.

 

AceRail i projektet: Inom detta projekt levererar AceRail en komplett projektorganisation från Projektledning till Byggledning.

 


Ombyggnad Fridhemsplan TB1

 

Fridhemsplans station på gröna linjens tunnelbana har ca 30.000 påstigande resenärer per dag och  är en av dom viktigaste knytpunkterna i Stockholm. Stationen byggdes på 1960 talet med en inklädnad av bergtunneln av betongvalv (så kallade Stridbergsvalv) Betongvalvet och berget är i dåligt skick och kräver omfattande reparationer. Reperationerna utförs under en 10 veckors lång avstängning sommaren 2019, till en kostnad av 250 mkr.

 

Ett mycket viktigt mål för projektet är att resenärspåverkan ska bli så liten som möjligt. Reparationerna utförs under en 10 veckors lång avstängning sommaren 2019, till en kostnad av 250 mkr. Samtidigt moderniseras stationen utan utan att förstöra den ursprungliga konstgestaltningen.

 

AceRail i projektet: AceRail bistår med projekteringsledning och teknisk granskning.

 


SL LÅS

 

Kollektivtrafikanläggningar inom Stockholms läns landsting är idag skyddade av olika låssystem – Merparten mekaniska – och rutinerna för hantering av lås och behörigheter är otydliga. Kontrollen över vilka som kan komma in i utrymmena brister och säkerheten för vissa känsliga utrymmen är otillfredsställande. Inbott och skadegörelse orsakar stora kostnader för verksamheten och tryggheten för personal och resenärer äventyras.

 

Endast en tiondel a utrymmena skyddas av elektroniska lås, vilket för att en betydande mängd nycklar är i omlopp och inte alltid under kontroll.

 

Projektet ska uppnå en väsentligt förbättrad säkehet i landstingets kollektivtrafikanläggningar. Kollektivtrafiken ska inte störas pga intrång i anläggningarna och obehöriga personer ska inte kunna komma in där de riskerar att skada sig själva eller andra.Trafikförvaltningens kostnader pga inbrott och skadegörelse förväntas minska kraftigt i de utrymmen som får elektroniska lås.

 

AceRail i projektet: Projektkoodinator


Uppdatering av TB-0453 kabelkanalisation montageanvisningar

 

Vid nybyggnation och renovering av kanalisation i Trafikförvaltningens anläggningar (tunnelbana, spårväg och järnväg) krävs att bestämmelser och riktlinjer följs för att få en hållbar, lättskött och estetisk tilltalande anläggning. Detta regleras i TB-0453 Kabelkanalisation montageanvisningar. Nuvarande TB med Typritningar uppdaterades 2011. För att uppfylla dagens krav behöver denna uppdateras med tex nya materialval, dimensioner, miljökrav och konstruktionslösningar.

 

Syftet med uppdraget är att få en uppdaterad Teknisk bestämmelse med tillhörande Typritningar. Där senaste tekniska lösningar är redovisade, och gällande krav är ställda.

 

AceRail l i projektet: AceRail har en erfaren projektorganisation för uppdraget som består av:

  • Konstruktören inhämtar synpunkter och erfarenheter från Förvaltare, projektörer och entreprenörer för att uppdatera textinnehåll samt typritningar.
  • Granskaren granskar framtaget material för att säkerställa kvaliteten i handlingarna.
  • Uppdragsledaren ansvarar för ekonomi och tidplan i uppdraget.

Kontaktledningsbyte Älvsjö Pendeltågsdepå

 

Kontaktledningsanläggning i Älvsjö pendeltågsdepå var föråldrad och nedsliten. Kontaktledningsanläggningen hade överskridit sin tekniska livslängd och behövde rustas upp för att säkerställa driften. Projektet innefattar kontaktledning, kraft och belysning, tågvärmeposter, fjärrstyrning samt kanalisation på hela uppställningsbangården.

 

Projektets syfte: XX

 

AceRails Roll i projektet: XX

 


Upprustning av Söderströmsbron

 

Söderströmsbroarna är de tunnelbanebroar som förbinder Slussen och Gamla stan. Broarna är 5st till antalet och byggdes 1957. Denna sträcka är en av de mest trafikerade sträckorna i hela SL:s trafiksystem. Tidigare utredningar visar att stålöverbyggnaden på broarna gällande utmattning inte uppfyller dagens normkrav och att dess tekniska livslängd är uppnådd.

 

Genom att byta de 5 stålbroarna över Söderström så säkerställer SL brokonstruktionen i ytterligare 60år, samt säkrar tunnelbanetrafiken på en av de mest kritiska passagerna i hela tunnelbanesystemet.

 

AceRail  i projektet: AceRail bistår med projekteringsledning, IT-samordning och byggledning Ban, El, Signal, Tele (BEST).