Referensuppdrag


Roslagsbanan dubbelspårsutbyggnad

 

Kund: Trafikförvaltningen SLL

 

År: 2015 – 2019

 

Projektet omfattar 22 km dubbelspår, höjning av hastighet från 80 km/t – 100 km/t, utbyggt bullerskydd för boende, säkerhetshöjande åtgärder t.ex. planskilda korsningar, upprustning samt tillgänglighetsanpassning av befintliga vagnar. Inköp av nya tåg.

 

Med Roslagsbanans utbyggnad ska man tillföra kapacitet motsvarande 10-minuterstrafik. Banan ska bli mindre störningskänslig och trafiksäkerhetskrav ska uppfyllas. Målet är att anläggningarna ska vara utbyggda 2020 och nya fordon slutlevererade 2022.

 

AceRail har i detta projekt haft rollen som projektingenjör och bitr. projekteringsledare.

 


Utbyte av läckande kabel i spårtunnlar

 

Kund: Trafikförvaltningen SLL

 

År: 2015 – 2021

 

Projektet omfattar upphandling, projektering, inköp av kabel samt utbyte av 160 km läckande kabel i SL:s spåranläggning.

 

Projektet utförs i syfte att byta ut befintlig läckande kabel. Den nya kabeln ska tillgodose eventuella ökade behov av egna system med kommunikation över radio men ändå vara optimerad för det frekvensområde som gäller för trafikradio och Rakel.

 

AceRail har medverkat i projektet som projektledare, projekteringsledare och projektingenjör.

 


Utbyte av likriktarstationer Fittja och Ålkistan

 

Kund: Trafikförvaltningen SLL

 

År: 2014 – 2019

 

Inom projektet har byggnaderna för likriktarstationerna i Fittja och Ålkistan renoveras. All befintlig elutrustning ska bytas ut för att möta de krav som ställs på anläggningen i samband med nya tåg på tunnelbanans röda linje.

 

För att klara de ökande effektkrav som kommer med nya tåg och ökad trafik i tunnelbanan, behöver likriktarstationerna i Fittja och Ålkistan moderniseras och uppdateras med bland annat nya transformatorer. Nya likriktarstation möjliggör även en säkrare drift och färre underhållsåtgärder.

 

AceRail har haft rollerna som projektledare, projekteringsledare, projektingenjör och byggledare.

 


Upprustning likriktarstation Åkers Runö

 

 

Kund: Trafikförvaltningen SLL

 

År: 2013-2014

 

Projektet omfattar upprustning av Ls Åkers Runö. Stationen är anpassad för enkelspårsdrift, och i samband med utbyggnad till dubbelspår behövs ytterligare två utmatningsfack. Upprustningen möjliggör även en säkrare drift och färre underhållsåtgärder.

 

Upprustning av Ls Åkers Runö är gjord för att minimera risken för driftstörningar på Roslagsbanans Österskärsgren och för att anpassa anläggningen för den ökade belastningen från dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan.

 

AceRail har medverkat i projektet med rollen som projektledare.

 


Ny likriktarstation i Täby Kyrkby

 

Kund: Trafikförvaltningen SLL

 

År: 2014 – 2018

 

I projektet ska en ny likriktarstation uppföras i Täby Kyrkby. Till följd av nya tåg på Roslagsbanan blir belastningen på befintliga likriktarstationer för hög. För att säkerställa kraftförsörjningen på Roslagsbanan byggs därför en ny likriktarstation i Täby Kyrkby.

Projektet omfattar även tidiga skeden som utförande av markundersökningar, grundläggning, projektering och uppförande av anläggningen.

 

 

AceRail har i detta projekt haft rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledare och projektingenjör.

 


Upprustning kanalisation

 

Kund: Trafikförvaltningen SLL

 

År: 2013 – 2019

 

Bakgrunden till att projektet startades var att kanalisationen i tunnelbanan har uppnått sin tekniska livslängd och man ansåg att risken för brand var hög. Syftet är att minska brandrisken och antal tågstopp på grund av brand, men också ökad kapacitet i kabelrännan.

Projektet har pågått sedan 2006 och omfattar 10 mil ränna som ska bytas på tunnelbanans gröna- och röda-linje.

 

AceRail har levererat en komplett organisation för ledning och styrning i detta projekt. Exempel på roller är projektledare, projekteringsledare och byggledare.

 


Upprustning av station Fridhemsplan

railway5

 

Kund: Trafikförvaltningen SLL

 

År: 2016 – 2019

 

Fridhemsplans station på gröna linjens tunnelbana har ca 30.000 påstigande resenärer per dag och är en av dom viktigaste knytpunkterna i Stockholm. Stationen byggdes på 1960 talet med en inklädnad av bergtunneln av betongvalv (så kallade Stridbergsvalv) Betongvalvet och berget är i dåligt skick och kräver omfattande reparationer.

 

Ett mycket viktigt mål för projektet är att resenärspåverkan ska bli så liten som möjligt. Reparationerna utförs under en 10 veckors lång avstängning sommaren 2019. Samtidigt moderniseras stationen utan utan att förstöra den ursprungliga konstgestaltningen.

 

AceRail bistår projektet med projekteringsledning och teknisk granskning av ritningar.

 


SL lås

 

Kund: Trafikförvaltningen SLL

 

År: 2016 – 2018

 

Kollektivtrafikanläggningar inom Stockholms läns landsting är idag skyddade av olika låssystem.

Projekt SL Lås syftar till att ge trafikförvaltningen en ökad kontroll över tillträdet till verksamhetens utrymmen.  Detta ska uppnås med stöd av en ny låsarkitektur och ett i huvudsak elektroniskt låssystem, för att skydda anläggningar från skadegörelse och intrång. SL ska totalt byta ca 18 000 låspunkter.

 

AceRail har i detta projekt haft rollen som projektkoordinator.

 


Uppdatering av teknisk bestämmelse för kabelkanalisation

railway5

 

Kund: Trafikförvaltningen SLL

 

År: 2017 – 2018

 

Vid nybyggnation och renovering av kanalisation i trafikförvaltningens anläggningar (tunnelbana, spårväg och järnväg) krävs att bestämmelser och riktlinjer följs för att få en hållbar, lättskött och estetisk tilltalande anläggning. Detta regleras i TB-0453 Kabelkanalisation montageanvisningar. Nuvarande teknisk bestämmelse med typritningar uppdaterades 2011. För att uppfylla dagens krav behöver denna uppdateras med tex nya materialval, dimensioner, miljökrav och konstruktionslösningar.

 

AceRail har bistått projektet med roller som uppdragsledare, granskare, konstruktör och CAD-ritare.

 


Kontaktledningsbyte Älvsjö pendeltågsdepå

 

Kund: Trafikförvaltningen SLL

 

År: 2013 – 2018

 

Kontaktledningsanläggning i Älvsjö pendeltågsdepå var föråldrad och nedsliten. Kontaktledningsanläggningen hade överskridit sin tekniska livslängd och behövde rustas upp för att säkerställa driften. Projektet innefattar kontaktledning, kraft och belysning, tågvärmeposter, fjärrstyrning samt kanalisation på hela uppställningsbangården.

 

AceRails roll i detta projekt är projektledare och projektingenjör.

 


Upprustning av Söderströmsbron

 

Kund: Trafikförvaltningen SLL

 

År: 2013 – 2019

 

Söderströmsbroarna är de tunnelbanebroar som förbinder Slussen och Gamla stan. Broarna är 5st till antalet och byggdes 1957. Denna sträcka är en av de mest trafikerade sträckorna i hela SLs trafiksystem. Tidigare utredningar visar att stålöverbyggnaden på broarna gällande utmattning inte uppfyller dagens normkrav och att dess tekniska livslängd är uppnådd.

 

Genom att byta de 5 stålbroarna över Söderström så säkerställer SL brokonstruktionen i ytterligare 60 år, samt säkrar tunnelbanetrafiken på en av de mest kritiska passagerna i hela tunnelbanesystemet.

 

AceRail har i detta uppdrag haft roller som byggledare BEST, projekteringsledare BEST och datasamordnare.

 


Fyrklövern i Upplands Väsby

 

Kund: Infrakonsult / Väsby kommun

 

År: 2016 – 2019

 

Fyrklövern är det största bostadsbyggnadsprojektet i Upplands Väsby kommun på 30 år. När Fyrklövern är fullt utbyggt, kommer det att ha skapats boende för omkring 3000-4000 nya Väsbybor. Fyrklövern kommer att bli den moderna småstaden med gamla småstäders mångfald, där inget hus är det andra likt. Men även det moderna får plats som kvarter och gårdar, med nutida arkitektur, moderna materialval, gång och cykelstråk, flera torg, en grön park och levande bottenvåningar med plats för olika verksamheter.

Projektets syfte: Väsby kommuns vision är att kommunen ska utvecklas till ”den moderna småstaden”. Fyrklövern är en viktig del i det centrala Väsby som ska utvecklas till en spännande stadskärna.

 

AceRail har i detta projekt bistått med rollen som CAD och datasamordnare.